top of page

성가대 안내

할렐루야성가대

성가대장 : 조진구 집사

지휘 : 이윤숙 권사

반주 : 오르간 노종옥 집사, 피아노 함수정 자매

대원 : 강신옥 박금주 이옥례 김혜영

           염귀옥 송재경 김애숙 김혜숙

           이미경 홍성실 최경선 서혜선

           조진구 이창섭 이종식

           함기복 유의선 문성철

       

성가대 영상

성가대 영상

시청하기
bottom of page